POCCA D 95 POCCA I 95พอคคา ดี 95 คู่กับ พอคคา ไอ 95

POCCA D 95 POCCA I 95พอคคา ดี 95 คู่กับ พอคคา ไอ 95

POC00400
ราคา : 350

เป็นน้ำหมักที่สามารถย่อยสลายตอซังข้าว ฟางข้าว ข้าวดีด ข้าวหน้าดิน และซากวัชพืชทุกชนิด


พอคคา  ดี 95  กับ  พอคคา  ไอ 95   เป็นน้ำหมักที่สามารถย่อยสลายตอซังข้าว   ฟางข้าว    ข้าวดีด  ข้าวหน้าดิน  และซากวัชพืชทุกชนิด  อีกทั้งยังช่วย  เพิ่ม  ขยายปริมาณของจุลินทรีย์ได้ประมาณ 1,000 เท่า ทำให้ตอซังข้าวย่อยสลายในเวลาอันรวดเร็ว  ภายใน 7  วัน   โดยไม่ต้องเผา
เมื่อหมักตามวิธีการใช้  ก็จะได้ปุ๋ยหมักในนาข้าวเพิ่มขึ้น  ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย  ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น และยังช่วยดูดซับสารพิษที่ตกค้างในดิน  ทำให้หน้าดินสะอาด รักษาสภาพแวดล้อม  ลดมลภาวะโลกร้อน  ปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์