POCCA PLANT GUARD พอคคา แพลนท์การ์ด

POCCA PLANT GUARD พอคคา แพลนท์การ์ด

POC00200
ราคา : 165

พอคคา แพลนท์การ์ด คือ สารผงที่ใช้สำหรับป้องกันแมลงศัตรูพืช ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยหลักธรรมชาติ


พอคคา  แพลนท์การ์ด  คือ  สารผงที่ใช้สำหรับป้องกันแมลงศัตรูพืช ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยหลักธรรมชาติในการศึกษาลักษณะของตัวแมลงว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างและนำมาทดลองใช้จริงจนเกิดผล ที่ต้องการ ดังนี้
- สามารถดูดความชื้นจากตัวแมลง
- กระตุ้นให้แมลงเสียเลือด  และความชื้นของผิวหนัง  คือ  ทำให้เนื้อเยื่อตรงบริเวณปล้อง    บริเวณโคนปีก ทำให้เกิดการขรุขระเป็นแผลเล็ก ๆ  ทำให้เกิดการระเหยน้ำที่ผิวหนังสูงขึ้น แมลงก็จะตาย
- มีแคลเซียมในรูปของสารพิเศษ  ช่วยทำให้แผลของต้นไม้รัดตัว
นอกจากนี้ พอคคา แพลนการ์ด ยังมีคุณสมบัติพิเศษ ทำให้รากพืชขยายมากขึ้น 2-3 เท่า ดินร่วนซุย ปลอดสารพิษ และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นอีกด้วย